Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID 
1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
2. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt, uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopwaarden.
3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 2: WIJZIGINGEN

1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

Artikel 3: KWALITEIT EN OMSCHRIJVING

1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
2. De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt en de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) te leveren, zoals in de offerte omschreven.
3. De verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil toestemmen, zelfs niet indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 4: LEVERING

1. Levertijden gelden als zijnde slechts bij benadering aangegeven. Indien een aangegeven levertijd door ons is overschreden, is koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien wij na een na verloop van de leveringstermijn ontvangen schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen acht dagen aan onze verplichting voldoen.

Artikel 5: OVERMACHT

1. De in artikel 4 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijnde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie wij de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts dooralle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen.
4. Indien de overmacht intreedt,terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Artikel 6: EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO

1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt de verkoper zich het eigendom van de goederen voor. Bij niet betaling door de koper, heeft de verkoper, na aangetekende sommatie om alsnog binnen een week aan alle financiële verplichtingen te voldoen, het recht de zaken terug te halen bij de koper, die de verkoper daartoe in de gelegenheid moet stellen op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,- voor iedere dag dat de koper weigert de zaken aan de verkoper af te geven.

Artikel 7: PRIJZEN EN BETALING

1. Alle prijzen zijn berekend in Euro’s en zijn exclusief BTW,exclusief verpakking, exclusief vracht- en verzekeringskosten en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij op de orderbevestiging uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien na drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst arbeidslonen, brandstoffen en/of valuta’s gestegen zijn en/of heffingen van overheidswege doorgevoerd zijn en deze stijgingen bij het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren, is de verkoper gerechtigd de stijging door te berekenen.
3. Alle betalingen dienen zonder enige korting of compensatie te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
4. Indien betalingen niet tijdig zijn ontvangen, is de koper van rechtswege in verzuim en is de koper aan de verkoper een rente over het factuurbedrag inclusief BTW vanaf factuurdatum verschuldigd van 1,5 % per maand. Indien de betaling na afloop van de overeengekomen betalingstermijn niet verricht is en de verkoper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,-.
5. Indien koper niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan,hebben wij het recht tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en in dat geval hebben wij aanspraak op schadevergoeding, welke schade daarbij gefixeerd wordt op 15 % van het factuurbedrag inclusief BTW, onverminderd onze bevoegdheid om werkelijke schade, zo deze meer bedraagt dan 15 % van koper te vorderen.

Artikel 8: GARANTIE

1. Op apparatuur wordt garantie verleend voor materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of in het bij de betreffende apparatuur gevoegde garantie- en servicecertificaat. De garantietermijn vangt aan op de dag van aflevering, of, indien de apparatuur door de verkoper geïnstalleerd wordt, op de datum dat de installatie is voltooid, doch uiterlijk dertig dagen na aflevering.
2. De garantie omvat het kosteloos herstellen of vervangen –zulks ter keuze van de verkoper – van apparatuur of onderdelen die gedurende de garantietermijn gebreken vertonen tengevolge van materiaal en/of fabricagefouten. Apparatuur of onderdelen die ingevolge garantie zijn vervangen, worden daardoor eigendom van de verkoper. Indien verkoper van oordeel is dat een defect buiten de garantiebepalingen valt, worden de reparatiekosten of vervangingskosten aan koper in rekening gebracht.
3. Garantiewerkzaamheden geschieden tijdens kantooruren van verkoper. Daarvoor in aanmerking komende apparatuur dient franco aan verkoper ter reparatie te worden gestuurd. Indien uitvoering aan de garantie wordt gegeven op het adres van koper, kunnen reis- en arbeidskosten in rekening worden gebracht.
4. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Hetzelfde geldt terzake van als gevolgschade te kwalificeren letsel- en/of overlijdensschade, tenzij voor de betreffende schade onzerzijds productaansprakelijkheid zou bestaan als geregeld in artikel 6.3 van het BW,dan wel in het geval van opzet of ernstige verwijtbaarheid onzerzijds. Onverminderd het hiervoor bepaalde is in alle gevallen onze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag dat door de door ons gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
5. De garantieverplichting voor verkoper vervalt indien de apparatuur door koper of door derden is gewijzigd of gerepareerd, indien de apparatuur voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of, naar oordeel van de verkoper, onoordeelkundig is behandeld, ingeval van storing door van buiten komend onheil, alsmede in het geval van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door koper van enige verplichting die voor hem uit deze overeenkomst mocht voortvloeien.

Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID

1. De verkoper is niet aansprakelijk voor kosten, schade, interesten e.d. welke mochten ontstaan als gevolg van daden en/of nalatigheden van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, welke gevolgen hebben voor de door verkoper geleverde goederen.

Artikel 10: ONTBINDING

1. De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt,of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voorvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voorde door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 11: RECLAMES

1. Indien de koper klachten heeft,dient hij deze binnen bekwame tijd nadat hij deze ontdekt heeft of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, aan de verkoper kenbaar te maken,derhalve niet aan tussenpersonen,wederverkopers, vertegenwoordigers e.d. Tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, wordt als bekwame tijd beschouwd een termijn van twee maanden nadat de koper de klacht heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 12: TOEPASSELIJK RECHT

1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse Recht.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK